Bevezető

A Palotavár Kft (8100 Várpalota Táncsics Mihály utca 3. fsz. 1.; Adószám: 11737461-2-19) – mint adatkezelő – Adatkezelési Tájékoztatója azzal a céllal készült, hogy teljes körű tájékoztatást adjon azon természetes személyek részére, akiknek személyes adatait a jelen tájékoztatóban rögzített adatkezelési célok kapcsán, a tájékoztatóban rögzített adatkezelő kezeli.

Az Adatkezelési Tájékoztató 2 fejezetből épül fel:

1.) első rész: általános érvényű tájékoztatás (itt találja – többek között – a jogaira, jogorvoslati lehetőségeire
és az adatbiztonságra vonatkozó tájékoztatást),

2.) második rész: az adatkezelő által meghatározott adatkezelési célok (itt találja a különböző célú
adatkezelések listáját és a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos konkrét információkat),
Amennyiben az Adatkezelési Tájékoztató olvasása közben olyan kifejezéseket talál, melyekkel nincs tisztában,
segítséget nyújthat a tájékoztató végén található “Adatvédelmi kisokos”, ahol az egyes kifejezések
szómeghatározásai találhatók.

Amennyiben olyan kérdések merülnek fel önben, melyekre a jelen Adatkezelési
Tájékoztatóban nem talál választ, kérjük forduljon hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségek bármelyikén:
Postai levelezés során: jatek1A.hu Palotavár Kft

8100 Várpalota Táncsics Mihály utca 3. fsz. 1. Telefon: +36-20-3620018
E-mail cím: info@jatek1A.hu

I. fejezet
Általános – nem konkrét adatkezelési célra vonatkozó – tájékoztató

Az adatkezeléssel kapcsolatos általános információk

Az adatkezelés céljainál “adatkezelő”-ként megjelölt személy (aki vagy amely önállóan vagy többes adatkezelés
esetén másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket

meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja)(továbbiakban: adatkezelő) személyes adatot
kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés
minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának.
Az adatkezelő a személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.
Az adatkezelő az eltérő céllal kezelt adatokat külön-külön (adatkezelésként kezelve) tart nyilván és ad róla
tájékoztatást jelent Adatkezelési Tájékoztató “Adatkezelési célok” fejezetében.
Az adatkezelő az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adott adatkezelés
céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, továbbá biztosítja, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához
szükséges ideig lehessen azonosítani.

Adatfeldolgozókkal kapcsolatos általános információk

Az adatkezelő egyes adatkezelési műveletek elvégzéshez (mint például a tárhelyszolgáltató szerverén történő
adatok tárolásához) adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával

kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az adatkezelő határozza meg. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő
érdemi döntést nem hoz, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint

dolgozza fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végez, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései
szerint tárolja és őrzi meg. Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést az adatkezelő és adatfeldolgozó(i) írásba
foglalták. Az adatkezelő adatfeldolgozással nem bízott meg olyan szervezetet, amely a feldolgozandó személyes

adatok saját üzleti tevékenysége során történő felhasználásában érdekelt. Az adatkezelő által adott utasítások
jogszerűségéért az adatkezelő felel. Az igénybe vett adatfeldolgozók adataira és tevékenységére vonatkozó

részletek az adatkezelési céloknál kerültek feltüntetésre. Az érintett jogai
1.) Kérelmet intézhet az adatkezelő felé…

1.a.) Kérelmezheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről
Az érintett (mint bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható természetes
személy)(továbbiakban: érintett) kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa
vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről,
továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
1.b.) Kérelmezheti személyes adatainak helyesbítését
Az adatkezelő az érintett kérésre alapján megvizsgálja a helyesbítési kérelemben szereplő személyes adatot, hogy
az valóban nem felel e meg a valóságnak. Amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a
valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő
helyesbíti.
Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy
pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
1.c.) Kérelmezheti személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését, zárolását
(korlátozását)
Az adatkezelő az érintett kérelme alapján elvégzi a kérelemben szereplő

személyes adatok törlését. Az adatok törlése során az adatkezelő a személyes adatokat felismerhetetlenné teszi oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges. Az érintett kérése alapján történő adattörlésen felül az adatkezelő törli a személyes adatot, ha

a) annak kezelése jogellenes;
b) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem
zárja ki;
c) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
d) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést (zárolja az adatokat), ha az
alábbiak valamelyike teljesül:
a)az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b)az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának
korlátozását;
c)az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy d)az érintett a tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival
szemben.
Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes
adat törlését kizárta. Az adatok zárolása során az adatkezelő a személyes adatokat azonosító jelzéssel látja el
további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
Ha az adatkezelés a fenti korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes

vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből
kezelheti az adatkezelő.
Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés

korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
Az Adatkezelő a személyes adatok törlését, zárolását, helyesbítését haladéktalanul, de legkésőbb 25 napon belül
teljesíti. Az adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről értesíti az érintettet. Az értesítés
mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét
követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy
törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási
kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés
mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az
adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 15 napon belül írásban
tájékoztatja az érintettet kérelmének tárgyával kapcsolatban vagy a kérelem elutasításáról.

2.) Tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen…
Az érintett – nyilatkozat formájában – az alábbi esetekben tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen:
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez
szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy
tudományos kutatás céljára történik.
A tiltakozó nyilatkozat olyan nyilatkozat, amelyben az érintett kifogásolja személyes adatának vagy

adatainak kezelését, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.
Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül
megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további
adatfelvételt is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett
intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és
akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el.
3.) Kártérítést vagy sérelemdíjat követelhet…
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek
megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek
megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni
az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő
mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy
a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a

személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából
származott.
4.) Élhet adathordozhatósági jogával, amennyiben…

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az

adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a
személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
a) az adatkezelés az érintett – egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez történő – hozzájárulásán alapul,

kivéve, ha a különleges adatokról van szó és a különleges adatok kezelésére vonatkozó tilalom nem oldható fel az
érintett hozzájárulásával; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.

A jog gyakorlásának feltétele, hogy az adatokat maga az érintett bocsássa az adatkezelő rendelkezésére,
méghozzá a hozzájárulása alapján, vagy szerződés teljesítése érdekében. Abban az esetben tehát nem

gyakorolható a jogosultság, ha az adatkezelés jogalapja a hozzájárulástól vagy a szerződéstől eltérő egyéb
jogalap. Fontos még, hogy csak automatizált adatkezelés esetében hivatkozhat az érintett e jogosultságára.

Az adathordozhatóság nem jár automatikusan az adatnak az adatkezelő rendszereiből való törlésével, és nem
érinti a továbbított adatra alkalmazandó eredeti megőrzési időt. Az érintett jogait mindaddig gyakorolhatja, amíg az

adatkezelő az adatot kezeli.
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag
megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Jogérvényesítés

1.) Első körben az adatkezelőnél éljen panaszával
Abban, Ön, mint érintett úgy gondolja, hogy adatkezelő a személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az
adatbiztonság követelményeinek megszegésével megsértette személyiségi jogát, javasoljuk, hogy panaszával
első körön az adatkezelőhöz forduljon.
A panaszát az adatkezelő az alábbi elérhetőségein fogadja:
Postai levelezés során: Palotavár Kft, 8100 Várpalota Táncsics Mihály utca 3. fsz. 1.
Telefon: +36-20-3620018
E-mail cím: info@jatek1A.hu
Az adatkezelő a hozzá beérkezett panaszokat a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 napon belül írásban megválaszolja. Amennyiben az adatkezelő válasza nem érkezik meg önhöz ezen
határidőn belül, vagy a válasz megérkezik, de azzal nem ért egyet, úgy fordulhat az adatkezelések kapcsán eljáró
hatósághoz.
2.) Másodsorban forduljon a Hatósághoz
Abban az esetben, ha a személyes adatainak kezelése kapcsán keletkező panaszával az adatkezelőt már
megkereste, de a rá – jogszabályilag – meghatározott időn belül nem válaszolt önnek, vagy válaszolt, de válaszával
ön nem ért egyet, panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH).
A NAIH elérhetősége:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postai, levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu
3.) Végső esetben forduljon Bírósághoz
Az érintett az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat:
– jogainak megsértése esetén, valamint
– ha az érintett az adatkezelőnek a tiltakozási kérelem alapján meghozott döntésével nem ért egyet, illetve,

– ha az adatkezelő a tiltakozási kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 napos határidőt elmulasztja (a
döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül),

– ha a helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén (a kérelem kézhezvételét követő 25
nap után), ha, az érintett az adatkezelő a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának

ténybeli és jogi indokait nem fogadja el,
– ha az adatkezelő megtagadja az érintett adatkezelő kérelmét az általa kezelt, illetve az általa vagy
rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett
intézkedésekről, továbbá az érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás
jogalapjáról és címzettjéről,
bírósághoz fordulhat.
A per során azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A
per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is
megindítható. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Adatbiztonság

Az adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezte meg és hajtja végre, hogy az, az Info tv. és az
adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítja az érintettek magánszférájának védelmét,

így:
● Az adatkezelő (illetve az általa megbízott az adatfeldolgozó) gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá
megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, továbbá

kialakította azokat az eljárási szabályokat,
amelyek az Info törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához
szükségesek.
● Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket tett különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,

nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá
az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

● A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő
technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek

összekapcsolva és az érintetthez rendelve.
● Az adatkezelő és az adatfeldolgozó(k) az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és
alkalmazásakor tekintettel vannak a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési
megoldás közül azt választották, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve azon
eseteket, amikor ez aránytalan nehézséget jelent az adatkezelőnek vagy az adatfeldolgozónak.

II. fejezet Adatkezelési célok

1. számú cél – Tagság (webshop klubtagság) 1.) Az Adatkezelő adatai
Kapcsolattartó: Lassu Gábor
Telefon: +36-20-3620018

E-mail cím: info@jatek1A.hu
Adatkezelő adószáma: 11737461-2-19
Adatkezelő neve: Palotavár Kft
Adatkezelő típusa: Kft
Az adatkezelő címe: Magyarország, 8100 Várpalota Táncsics Mihály utca 3. fsz. 1.
2.) Tényleges adatkezelés webhelye: jatek1A.hu

3.) Az adatkezelés célja: Tagság (webshop klubtagság)
Adatkezelés céljának leírása: regisztrációval történő tagsági, klubtagsági viszony létrehozása, a
regisztráló személy honlapon keresztül történő tevékenységének nyomonkövethetősége-, valamint
a szolgáltatások újbóli igénybevételekor a vásárlási folyamat egyszerűsítése, továbbá tagsággal
kapcsolatos – promóciót nem tartalmazó – Email értesítők küldése érdekében.
4.) Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása. – 2011. évi CXII. törvény az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja
Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: 2011. évi CXII. törvény az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja
5.) Adatfeldolgozás
5.1.) Tárhelyszolgáltató
Adatfeldolgozó neve: Sybell Informatika Kft
Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Tárhelyszolgáltatás
Adatfeldolgozó címe: Magyarország, 1158 Budapest, Késmárk u. 7./b. II. em. 206.
E-mail cím: hello@sybell.hu
Adatfeldolgozás webhelye: www.sybell.hu
Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel
6.) Az adatkezelő által kezelt személyes adatok
Az érintettekre vonatkozó adatok:
Személyes adat megnevezése Miért szükséges?
Felhasználónév technikai művelet végrehajtásához
Vezetéknév, Keresztnév kapcsolattartáshoz
E-mail cím kapcsolattartáshoz, technikai művelet

végrehajtásához
Értesítési telefonszám kapcsolattartáshoz Számlázási név (ha eltér) Számlázáshoz

Számlázási cím (ország, irsz, város, utca, házszám)

Számlázáshoz

Szállítási cím, amennyiben eltér a számlázási címtől (ország, irsz, város, utca, házszám)

Számlázáshoz

Az adatok kezelésének időtartama: Érintett kérésére történő törlés Adatkezelés időtartama: A személyes adatokat a tagsági viszony megléte alatt kezeljük. A tagság
az érintett törlésre irányuló kérésétől számított 5 munkanapon belül szűnik meg.
Az adatok forrása: Közvetlenül az érintettől felvett
7.) Érintettek köre: A honlapon regisztráló természetes személyek
8.) Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az adatokhoz az adatkezelő
képviseletre jogosult tagjai valamint az operatív feladatokat elvégző megbízottjai férnek hozzá.
9.) Az adatkezelési nyilvántartási száma: Az adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentési
kötelezettség 2018. május 25. napjától megszűnt. Az adatkezelő maga vezet nyilvántartást
adatkezeléseiről.
2. számú cél – Webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése
1.) Az Adatkezelő adatai

Kapcsolattartó: Lassu Gábor
Telefon: +36-20-3620018
E-mail cím: info@jatek1A.hu Adatkezelő adószáma: 11737461-2-19 Adatkezelő neve: Palotavár Kft Adatkezelő típusa: Kft

Az adatkezelő címe: Magyarország, 8100 Várpalota Táncsics Mihály utca 3. fsz. 1.

2.) Tényleges adatkezelés webhelye: jatek1A.hu
Számlák adatkezelésének helye: A Vállalkozás online számlát állít ki a megrendelt és feladott
termékekről. A Vállalkozás a beérkező rendeléseket kinyomtatja, a kinyomtatott rendeléseket a
jelen adatkezelési cél 6. pontjában, Adatkezelés időtartama címszó alatt rögzítettek szerint kezeli a
vállalkozás székhelyén.
3.) Az adatkezelés célja: webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése
Adatkezelés céljának leírása: információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása
valamint a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása.
4.) Adatkezelés jogalapja: törvény rendelkezése alapján az érintett hozzájárulása nélküli
adatkezelés tekintetében az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése, illetve a számviteli bizonylatok
tárolása esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.
Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: Az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése, valamint a
számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése
5.) Adatfeldolgozás
5.1.) Tárhelyszolgáltató
Adatfeldolgozó neve: Sybell Informatika Kft
Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Tárhelyszolgáltatás
Adatfeldolgozó címe: Magyarország, 1158 Budapest, Késmárk u. 7./b. II. em. 206.
E-mail cím: hello@sybell.hu
Adatfeldolgozás webhelye: www.sybell.hu
Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel

5.2. Áruszállítás (MPL vagy GLS vagy ExpressOne vagy egyéb futárszolgálat)
Adatfeldolgozó neve: a mindenkori megbízott futárszolgálat neve a jatek1A.hu Szállítási feltételek

menüpontjában olvasható
Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Áruszállítás Az adatfeldolgozó címe: a futárszolgálat honlapján megtalálható Telefonszám: a futárszolgálat honlapján megtalálható
E-mail cím: a futárszolgálat honlapján megtalálható
Adatfeldolgozás címe: a futárszolgálat honlapján megtalálható Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel
A megbízott futárszolgálat az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a
megrendelt áru kiszállításában. Ennek során a futárszolgálat a vevő nevét, címét és a
telefonszámát a megrendelt áru kiszállításával kapcsolatban kezelheti. 5.3. Könyvelés
Az Adatkezelő vállalkozás mindenkori könyvelője a számviteli törvénynek eleget téve kezeli és
feldolgozza vásárlói adatokat/számlákat információs rendszer segítségével.
6.) Az adatkezelő által kezelt személyes adatok
Az érintettekre vonatkozó adatok:
Személyes adat megnevezése Miért szükséges?
Vezetéknév, Keresztnév kapcsolattartáshoz
E-mail cím kapcsolattartáshoz, technikai művelet

végrehajtásához
Értesítési telefonszám kapcsolattartáshoz Számlázási név (ha eltér) Számlázáshoz Számlázási cím (ország, irsz, város,
utca, házszám)

Számlázáshoz

Szállítási cím, amennyiben eltér a számlázási címtől (ország, irsz, város, utca, házszám)

Számlázáshoz

Az érintett által megadott adatok mindegyike elengedhetetlenül szükséges az jelen adatkezelési
céllal kapcsolatos adatkezelés megkezdéséhez, mely adatokat az adatkezelő jogszabály alapján,

az érintett hozzájárulása nélkül kezelhet, tekintve, hogy ezen adatok a szolgáltatás nyújtásához

technikailag elengedhetetlenül szükségesek.
Az adatok kezelésének időtartama: Az adatkezelő az ezen céllal kezelt személyes adatokat a
szerződés létrejöttének elmaradása, a szerződés megszűnése, valamint a számlázást követően
törli. A szerződés regisztrált igénybe vevők (tagok) esetében a tagság megszűnésével szűnik meg.
Az adatkezelő a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2)
bekezdésében meghatározott, a bizonylatok keletkezésének évét követő 8 évig tárolja.
Adatkezelés időtartama: A szerződés elmaradása esetén 30 napon belül, szerződés létrejöttekor
annak teljesítését követő 1 napon belül, inaktív fiókok esetén az utolsó aktivitástól számított 1 év
elteltével, törölt rendelések esetén 1 napon belül, hibás rendelések esetén 15 napon belül,
amennyiben az egyeztetés sikertelen, illetve regisztrált igénybe vevők (tagok) esetében a tagság
megszűnésekor töröljük az a személyes adatokat. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti időtartam alatt kezeljük. Az adatok forrása: Közvetlenül az érintettől felvett
7.) Érintettek köre: A weboldalon megvásárolható árut megrendelő természetes személyek
8.) Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az adatokhoz az adatkezelő
képviseletre jogosult tagjai valamint az operatív feladatokat elvégző megbízottjai férnek hozzá.

9.) Az adatkezelési nyilvántartási száma: Az adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentési
kötelezettség 2018. május 25. napjától megszűnt. Az adatkezelő maga vezet nyilvántartást

adatkezeléseiről.

Melléklet Adatvédelmi kisokos

a. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve –
azonosítható természetes személy;
b. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele,

valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

c. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok –

teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
d. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés
megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
e. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki, vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált
eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
f. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek
összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása,
felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok

további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS- minta, íriszkép) rögzítése is;

g. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
h. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

i. adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának,
megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és

felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;
j. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a
műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
k. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján
történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi;
l. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
m. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés

n. adatbiztonság: a személyes adatok jogosulatlan kezelése, így különösen megszerzése, feldolgozása, megváltoztatása és megsemmisítése elleni szervezési, technikai megoldások, valamint eljárási szabályok
összessége; az adatkezelés azon állapota, amelyben a kockázati

tényezőket – és ezáltal a fenyegetettséget – a szervezési, műszaki megoldások és intézkedések a minimálisra csökkentik.